CORONA VİRÜS TESTİ VE TEDAVİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ESASLARI

CORONA VİRÜS TESTİ VE TEDAVİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ESASLARI

CORONA VİRUS” (COVİD-19) salgının her geçen gün yükselmesi karşısında vatandaşlara ve meslektaşlarımıza hangi hastanelerin pandemi hastanesi olduğu, test ve sağlık hizmeti için hangi sağlık kuruluşlarına müracaat edebilecekleri hususu ile sağlık hizmeti basamaklarına göre verilecek hizmetler ve yararlanma esaslarının yanı sıra özel sağlık sigortaları ve avukatlar yönünden de Abays, SYDF’den gelen haklar ana hatlarıyla aşağıda bilginize sunulmuştur:

1-PANDEMİ HASTANELERİ

Sağlık Bakanlığının 20.03.2020 tarihli genelgesi ile "Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. Seviyede erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler” pandemi hastanesi olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizin Pandemi Hastaneleri ilan edilmiştir. Bu listeye göre Ankara’da; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Şehir Hastanesi pandemi hastaneleridir.

 Bunlar dışında coronavirus COVID-19 corona testi ve pandemik hizmet konusunda Sağlık Bakanlığının tüm illere gönderdiği “Pandemi Hastaneleri” konulu genelge kapsamında, Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler ile Devlet ve Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ve tüm Özel Sağlık Kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçleri bu yerlerde gerçekleştirilebilecektir.

Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verebilecektir. Covid-19 tanısı konulan hastaların müracaat ettiği, pandemi hastanesi olmayan il, ilçe hastaneleri, gerekli önlemleri alarak bu hastaların sevk algoritmasında belirlenen hastaneye sevkini gerçekleştirecektir. Hastaların sevki; il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine edilmektedir.

Coronavirüs-COVİD-19 nedeniyle devlet hastanelerine başvuran  kişilerin test, muayene ve tedavi masrafları Genel Sağlık Sigortası  kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır.

2-AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 9635782/ sayılı yazı kapsamında Aile Sağlığı Merkezleri de esnek mesai sistemine geçmiş bulunmaktadır. Söz konusu çalışma planları il ve ilçelere göre; ayrıca ASM’lerin tek hekimli olup olmamasına göre değişkenlik göstermesi sebebiyle, öncelikle ASM’lere gitmeden önce telefon ile çalışma saatlerinin öğrenilmesi önerilmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerine Covid-19 şüphesi ile gidildiğinde ASM sağlık personeli tarafından triaj uygulaması yapılmaktadır.  

Triaj uygulaması esnasında hastalara

  • Ateş ya da ateş öyküsü var mı?
  • Öksürüğü var mı?
  • Nefes almada güçlük veya solunum sıkıntısı var mı?
  • Covid19(+) temas öyküsü var mı? Soruları yöneltilir.

Cevaplar EVET ise; Hastaya hemen maske takılır ve bulaş riski ile dikkat etmesi

gerekenler anlatılır. Hasta İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. Hasta olabildiğince ASM içine alınmadan (mümkünse 112/184 aracılığıyla ya da kendi aracıyla toplu taşıma araçlarından kaçınarak) Pandemi/Covid19 polikliniklerine yönlendirilir.

Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar , İç İşleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih 5768 sayılı İkametten Ayrılma/Kısıtlanması/Yasaklanması yazısı, 5769 sayılı Sokağa Çıkma Uygulaması yazısı ve bu yazılar doğrultusunda Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen 28.03.2020 tarih 55616797-010.07.02 sayılı İkametten Ayrılma Kısıtlaması/Yasaklanması ve Sokağa Çıkma Uygulaması yazısı ile yapılan düzenlemeler sebebiyle muayene olmak istedikleri takdirde 155’i arayarak bir polis gözetiminde Aile Sağlığı Merkezine muayeneye gidebilirler, aksi halde muayene olmaları mümkün değildir.  

Yurtdışından giriş yapanların, COVİD-19 pozitif hastalarla temas

eden bireylerin ve evde takibinin yapılmasına karar verilen COVID-19 pozitif hastaların (Hastaneye yatışının gerekmediği düşünülen 50 yaş altı, kliniği tablosu hafif ve COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olmayan (hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği vb) kesin COVID-19 vakaları) listesi ilgili aile hekiminin sistemine günlük olarak bildirilmektedir. İlgili kişiler aile hekimleri tarafından 14 gün boyunca her gün aranarak sağlık durumlarının takibi yapılmaktadır. Zorunlu karantina koşullarına uymayan bireyler aile hekimleri tarafından 155 aranarak bildirilmektedir.

3-ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

Coronavirüs-COVİD-19 nedeniyle kişiler gerek Devlet Üniversitesi Hastanelerine gerekse Vakıf Üniversitesi Hastanelerine müracaat edebilirler.

Coronavirüs-COVİD-19 nedeniyle Üniversite Hastanelerine başvuran bir kişinin test ,muayene ve tedavi masrafları Genel Sağlık Sigortası ( GSS  ) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.  Üniversite Hastanesine gelen bir Coronavirüs hastasına sosyal güvencesine göre, Sağlık Bakanlığının her yıl yayımladığı Sağlık Uygulama Tebliği ( SUT ) rakamları üzerinden ücret Sosyal Güvenlik Kurumuna tahakkuk ettirilir. Kişinin Coronavirüs dışındaki hastalıkları için müracaatlarında ise masrafları devlet üniversitesi hastanelerinde yine GSS kapsamında karşılanacaktır, vakıf üniversitesi hastanelerinde ise fark ücreti hastalardan alınabilecektir.

4-ÖZEL HASTANELER

            20.03.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan genelge uyarınca, yeterli donanıma sahip tüm özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edilmiştir. Böylece COVID-19 semptomları göstermekte olan kişiler bu hastanelere müracaat edebilecektir. Ancak söz konusu genelgede hastaların özel hastanelere COVID-19 nedeniyle başvurduklarında nasıl bir prosedür izleneceği hususu açıklığa kavuşturulmamış olup, bu durum birçok soru işaretine sebep olmuştur. Uygulamada özel hastanelerin COVID-19 semptomları ile başvuran kişilerden gerek test gerekse de yoğun bakım ve yatışa ilişkin ücret talep etmeleri üzerine pek çok tartışma konusu gündeme gelmiştir.

Son kertede 04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de 2020/3 sayılı Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararına ilişkin tebliğ ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğ uyarınca, Özel Sağlık Kuruluşları ve Vakıf Üniversitesi pandemi hastanelerinde COVID-19 tedavisinde kullanılan tüm işlemler için ödeme planı belirlenmiş olup, bu doğrultuda hem pandemi bakım hizmeti hem de immün plazma tedarik ve uygulaması ile uygulamada kullanılacak ilaçlar GSS kapsamına dahil edilmiştir. Yine aynı düzenleme ile Erişkin-Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri içinde pandemi bakım hizmeti, birinci, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakımlar da SGK kapsamına alınmıştır. Yani başvuran bir kişinin pandemi bakım hizmeti Genel Sağlık Sigortası ( GSS  ) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Ancak önemle belirtmek gerekmektedir ki; özel hastanelerin fark ücret taleplerinde önemli bir yer tutmakta olan yatak, servis, oda vb. hastanedeki otelcilik hizmetleriyle ilgili bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla yalnızca otelcilik hizmetlerine ilişkin özel hastaneler ücret talep edebileceklerdir.

5-ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

            Özel sağlık sigortası sahibi kişiler yönünden bu sigortalar kapsamında sigorta şirketleri; coronavirüs teşhisi konulana kadarki dönemde tüm muayene ve tetkikleri karşılamakla yükümlüdür; ancak teşhisten sonradaki tedavi sürecinde özel sağlık sigortasının salgın hastalık kapsamında olan coronavirüsü karşılayıp karşılamadığı hususu tartışmalı olup farklı uygulamalar söz konusudur.

Sigorta sözleşmeleri Sigortacılık Kanununda düzenlenmiş olup; ana muhtevası Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenmektedir. Ancak işin özelliğine uygun olarak özel şartlar da düzenlenebilmektedir. Özel şartların; sigorta sözleşmelerinde ve özel şartlar başlığında açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu sebeple ilgililerin sözleşmelerini kontrol etmeleri gereklidir. Sigorta sözleşmelerinde kapsam dahiline alınmış olan riskler haricinde, kapsam dışı bırakılmış riskler açıkça belirtilmediği takdirde teminat kapsamında sayılır.

 Farklı şirketlerin özel sağlık sigorta poliçeleri incelendiğinde;

“Sağlık Bakanlığı tarafından resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın herhangi bir yerinde faz 5 ve üzeri olarak ilan edilen salgın hastalıklara ait her türlü sağlık giderleri (kolera, sıtma, kuş gribi, domuz gribi vb.) teminat kapsamına alınmamaktadır.” İfadelerine yer verildiği; dolayısıyla “salgın hastalıkların” sigorta şirketlerince teminat dışında tutulmuş olduğu görülmektedir. Nadir de olsa bazı sigorta şirketlerinin ise salgın hastalıkları teminat kapsamına aldığı görülmüştür.

Bu konuya ilişkin olarak öncelikle ikili ayrıma giderek karara ulaşmak doğru olacaktır:

  • Sigorta şirketi ile yapılan özel sağlık sigortalarında “salgın hastalık” teminat dahilinde ise; teminat dışında kalan durumlarda yer almıyorsa, sigorta şirketinin özel hastanede Covid-19 tedavisi sürecindeki masrafları karşılaması gerekmektedir.
  • Sigorta şirketleri ile yapılan özel sağlık sigortalarında teminat dışı sayılan durumlarda salgın hastalık var ise özel sigorta şirketleri kapsam dahilinde olmadığından ödeme yapamayacaklarını belirtmekteydi. Ancak; Corona virüs Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında olmamasına rağmen bazı sigorta şirketleri, sigortalılarının bu zor dönemde de yanında olmak için corona virüsü de sağlık sigortası kapsamına aldıklarını açıklamışlardır, kişilerin kendi sigorta şirketlerinden bunları doğrulamaları gereklidir.

6-ANKARA BAROSU YARDIMLAŞMA SANDIĞI (ABAYS)

Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği ile yine işbu

Yönetmeliğe dayalı olarak düzenlenmiş olan Hastalık Yardımları Ve Fonu Uygulama Esasları’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde Abays üyesi avukatların sağlık yardımlarının içeriği belirlenmiştir ve sadece Abays üyesi avukatlar yararlanabilirler. ABAYS’a kayıtlı üyelerin hastalık halinin ortaya çıkması durumunda; hastane veya özel muayenehanelerde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış doktorca yapılacak muayene giderleri vizite başına belli limitler ve yüzdelerle ödenir. Ayrıca TBB SYDF tarafından hak sahibi olarak kabul edilen üye ve/veya eşinin, SYDF tarafından yardım kapsamına alınmış bulunan her tür işlemlerinin giderleri, ABAYS sağlık yardımları açısından istisnadır ve bedelleri ödenmez.  

             Baromuz bu zorlu süreçte bir “Sağlık Destek Hattı” oluşturmuştur. Tüm Ankara Barosu Avukatları 03124167249 numaralı hattı arayarak danışmanlık hizmeti alabilecekledir. 

 

7- TTB SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU

TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’ndan baro levhasına kaydı olan (aidat borcu bulunmayan) avukatlar ile sisteme aidat yatırarak dahil ettikleri avukat olmayan eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları (25 yaşla sınırlı) faydalanabilirler.  COVİD19 tanısıyla yapılan yatarak tedavilerin SYDF kapsamında olduğu açıklanmıştır.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu yatarak tedavi ve operasyonlarda geri ödemeler yapan tamamlayıcı sağlık sigortası niteliğinde bir sistemdir. Yatarak tedavi ve operasyon işlemlerinin hangilerinin ödeneceği Yönerge 1’de açıklanmış olup başlıcaları aşağıda sayılmıştır:

-Üyelerin yurt içi sağlık kuruluşlarında gördükleri yatarak tedavilerine ait (süit oda hariç), tek kişilik oda, yemek ve refakatçi masrafları,

-Yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri,

-Yatarak tedavide kullanılan tanı ve tedavi yöntemleri, ilaç ve gerekli tıbbi malzeme ile protez-ortez giderleri,

-Hastanede yatış/yatış işlemi gören durumlar sırasında kullanılmasının zorunlu olması halinde; Türkiye’de bulunmayan ve muadili olmayan Sağlık Bakanlığı’nın izniyle ithal edilen ilaç (yıllık yardım limitinin %20’sine kadar ödenir) bedelleri,

Üyenin hastanede yatış işleminin gerçekleşmesi koşuluyla; bulunduğu mahalden hastaneye götürülmesi veya hastaneden hastaneye yatarak tedavi amaçlı nakillerindeki şehir içi veya şehir dışı ambulans hizmet bedellerini içermektedir.

Tedavi yardımları dışında, avukatların faydalanabileceği geçici iş göremezlik (analık, hastalık, olağan dışı yardımlar), acil destek, sürekli iş göremezlik yardımları gibi yardımlar da Yönerge 2’de tarif edilmiştir. Bunlardan; Hastalık Yardımından sadece Baro levhasına kaydı olan, borcu bulunmayan avukatlar faydalanabilir. Bütçe yılı içerisinde 90 güne kadar ödeme yapılabilir. Üyenin vefatı hâlinde, cenaze masraflarının karşılanabilmesi için de yardım bulunmaktadır.

            Sağlıklı günler dileğimizle meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

ANKARA BAROSU SAĞLIK HUKUKU KURULU

Duyuru link : http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=4919