• Telefon 0312-416-7233
  • avsa@ankarabarosu.org.tr
  • Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/Ankara

Hakkımızda


Çağımızın hem insan hayatını kolaylaştıran hem de insana kendi varlığını sorgulatan baş döndürücü gelişmeleri; bir yanda sadece hayatımızın değil neredeyse bedenlerimizin de parçası olan teknoloji, öte yanda insani varoluşumuzu ve hayatımızı tehdit eden iklim değişiklikleri, insanlığa karşı suçlar, hak ihlalleri… İnsanların birbirleriyle kurdukları ilişkiler ve bunların sonuçları da bu baş döndürücü gelişmelerden etkileniyor, çeşitleniyor, farklılaşıyor. Bu durum, hukuki olgu ve olayların da çeşitlenmesi sonucunu doğuruyor.


Başta medeni hukukun geleneksel dalları olmak üzere borçlar hukuku da, tüm alt dallarıyla birlikte yeni hukuki olgularla karşılaşıyor; kamu hizmetlerinin genişlemesinden ve sunumundaki farklılıklardan doğan yeni sözleşme biçimleri ve bunlara ilişkin uzmanlık alanları yanında, uluslararası insan hakları hukuku, çevre hukuku gibi yeni kamusal hukuk dalları doğuyor.


Çeşitlenen hukuki olgu ve olayları, zenginliğini hayattan alan hukuk biliminin süzgecinden geçirerek, hukuk metoduyla hukuki vasıflandırmanın nesnesi kılabilmek, hukuk bilgisini canlı tutmakla mümkün. Poliçeyi hiç görmeden meslek hayatını sonlandıran avukat kuşağının yerini, bonoyu görmemesi muhtemel bir kuşak; hak ihlali olarak işkence takibi yapan avukat kuşağının yerini, maalesef ilki de sürerken, mobing davaları açan avukat alıyor.


Hukuk fakülteleri, hukuk eğitiminin başladığı ve bittiği okullar olmaktan çok, temel hukuk eğitiminin verildiği yerlerdir. Sayılarındaki artış, öğretim üyesi yetersizliği gibi olgular, bazıları yönünden bu temel eğitimin niteliğini de tartışmalı kılmaktadır.


Hayatı yakalayan hukuk bilgisini üretmek ve paylaşmak için meslek içi eğitimi süreklileştirmek, temel hukuk eğitimi almış bir hukukçudan, Staj Kurulu ile birlikte, “insan haklarıyla insandır” sav sözünü gerçek kılacak bir hak savunucusu ve hayat kolaylaştırıcısı olarak avukat yetiştirmek üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu bir ilki hayata geçirdi ve Ankara’daki hukuk fakültelerinin de işbirliği ile ANKARA BAROSU AVUKATLIK VE STAJ AKADEMİSİNİ kurdu.


AVSA’nın temel amacı, hem bilirkişilik gibi alanlar bakımından zorunlu hale gelen hem de mesleki ilgi ve bilgiyi canlı tutacak gönüllü meslek içi eğitimi süreklileştirmek, teori ile uygulamayı birleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandırmak, uzman olduğu alanlarda bilgilerini tazelemek ve avukatlık stajı eğitiminin niteliğini, hazırlanacak ders ve eğitim içerikleri ve materyalleri ile yükseltmek ve dinamik hale getirmektir.


AVSA; bu doğrultuda,


-Meslek içi eğitimlerde; hukukçu bireyler ve toplum için yüksek değer teşkil eden eğitim faaliyetleri sunmayı, eğitimlerinde çağın gerekleriyle toplumun ihtiyaç ve koşullarını bütünleştirmeyi, avukatların belirli alanlarda uzmanlaşmalarını, başka deyişle ilgilerini odaklayarak aynı alanda hukuki bilgi ve deneyimlerini zenginleştirmelerini ve uzmanlaştıkları alanlarda kendilerini sürekli olarak yenileyebilmelerini,


- Staj Kurulu ile işbirliği içinde sürecek staj eğitimlerinde ise; hukuk temel eğitimi almış adaylardan, mesleğin gereksindiği donanımın temellerini kazandırarak, avukatın ruhsatına, başka deyişle temel ilgisi ve bilgisine sahip, özgür, bağımsız, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir öğesi olarak görev yapan avukatları, Ankara Barosu’na ve tüm Barolara kazandırmayı, hedefliyor.


Bu hedeflere erişebilmek için AVSA, kendi iç Yönergesini hazırladı. AVSA’nın idari yapısı, Bilim ve Danışma Kurulu, Çalışma Daireleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’ndan oluşuyor. Faaliyetlerinin merkezini oluşturacak 10 ayrı daire, Avukatlık Hukuku, Ceza Hukuku, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Meslek Öncesi Eğitim, Yabancı Dil ve Uluslararası Hukuka Entegrasyon Eğitimi, Bireysel Gelişim Eğitimleri, Bilirkişi Eğitimi, Sosyal Sorumluluk Projeleri Dairesi.


Ankara’daki hukuk fakültelerinin dekanları, AVSA Bilim ve Danışma Kurulu’nun doğal üyesi olup; bilim ve danışma kurulunda, meslek duayenlerinin yanı sıra, tüm bakış açılarını yakalamak amacıyla genç meslektaşlar ile emekli hakim ve savcılar da yer almıştır.


Yeni yılla birlikte Genel Kurulunu toplayacak olan AVSA, Ocak 2017’den itibaren eğitimlerine başlayacaktır.