• Telefon 0312-416-7233
 • avsa@ankarabarosu.org.tr
 • Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/Ankara

 

AVUKATLIK VE STAJ AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisinin, amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik, Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

 

DAYANAK

Madde 3- Bu Yönetmelik, 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun

76’ncı ve 95’inci maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

 

AKADEMİ MERKEZİ

Madde 4- Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi'nin merkezi, Ihlamur Sokak No:l Kızılay Ankara'dır

 

TANIMLAR

Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

 • 1)Akademi: Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisini,
 • 2)Genel Kurul: Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi Genel Kurulu'nu,
 • 3)Yönetim Kurulu: Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi Yönetim Kurulu'nu,
 • 4)Bilim ve Danışma Kurulu: Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi Bilim ve Danışma Kurulu'nu,
 • 5)Yönetim Kurulu Başkanı: Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı'nı,
 • 6)Daire: Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren çalışma dairelerini,
 • 7)Alt Bölüm: Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren çalışma dairelerinin alt bölümlerini

İfade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Akademinin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

AKADEMİNİN AMAÇLARI

Madde 6- Akademinin amaçları şunlardır:

 • 1)Ankara Barosu'nun tüm kurul ve merkezleri ile ve üniversitelerle işbirliği sağlanarak Avukatlık mesleğini geliştirmek amacıyla, Avukatlar için sertifikalı eğitim programları düzenlemek.
 • 2)Ankara Barosu Staj Kumlu'nun, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği çerçevesinde vereceği, Avukatlık Hukuku dışındaki eğitimlerin, Staj Kurulunun talepleri doğrultusunda planlanması.
 • 3)Avukatlık Meslek Kuralları ve Avukatlık Hukukunun eğitim programlarını Staj Kurulunun talepleri doğrultusunda düzenlemek.
 • 4)Avukatların, mesleki yeterliklerini ve kişisel gelişimlerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik ilgili kurul ve/veya avukatlardan gelen talep üzerine her türlü eğitimleri düzenlemek. Bu bent kapsamında, stajyer avukatların, mesleki yeterliklerini ve kişisel gelişimlerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik her türlü eğitimlerin, Staj Kurulunun talepleri doğrultusunda planlanması.
 • 5)Ankara Barosunun kurul ve merkezlerinde görev yapacak avukatların, ilgili kurul ve merkezin talebi üzerine, Kurul ve merkezin ilgili olduğu alanda sertifikalı eğitimlerini düzenlemek. Bu bent kapsamında, stajyer avukatların, Ankara Barosunun Kurul ve merkezlerinde görev yapabilmeleri amacıyla düzenlenecek sertifikalı eğitimlerin, Staj Kurulunun talepleri doğrultusunda planlanması.

 

AKADEMİNİN FAALİYET ALANLARI

Madde 7- Akademi, amaçlarını gerçekleştirmek için, Ankara Barosu Başkanlığı'nın onayı ve verdiği temsil yetkisi çerçevesinde aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:

 • 1)Yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile mesleki eğitim alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları
 • 2)Ankara Barosu Kurul, komisyon ve merkezlerinin düzenlemek istedikleri, ücretli ve/veya ücretsiz tüm sertifikalı veya sertifikasız eğitimler, meslek içi eğitimler, yarışmalar ve benzeri organizasyonları Ankara Barosu Yönetim Kumlu'nun veya ilgili kurul ve merkezin talebi halinde, Avukatlık mevzuatına uygun, bilimsel ve öğretisel (doktrine!) olarak planlamak.
 • 3)Hukuk eğitimlerinde analizler yaparak, meslek içi eğitim gerektiren hususları tespit etmek için çalışmalar yapmak.
 • 4)Mesleki eğitimlere yönelik olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 • 5)Avukatların ve stajyer avukatların, bireysel gelişimlerine yönelik kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 • 6)Faaliyet alanlarına yönelik e-dergi, e-broşüi-, e-bülten ve benzeri basılı yayınları hazırlamak ve yayınlanmak üzere karar alınması amacıyla Ankara Barosu Yönetim Kurulu'na sunmak.
 • 7)Merkezin amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller
 • 8)Merkezin amacına uygun ulusa_l ve uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı
 • 9)Ankara Barosu Başkanlığı tarafından verilen diğer eğitim, öğretim ve benzeri

görevleri yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademinin Yönetim ve Çalışma Organları, Görevleri, Çalışma Usulleri

 

YÖNETİM VE ÇALIŞMA ORGANLARI

Madde 8- Akademi'nin yönetim ve çalışma organları şu şekildedir:

 • 1)Genel Kurul
 • 2)Yönetim Kurulu
 • 3)Bilim ve Danışma Kurulu
 • 4)Çalışma Daireleri

 

ORGANLARIN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA USULLERİ

Madde 9- Organların görevleri ve çalışma usulleri aşağıda açıklanmıştır:

 

a)-Genel Kurul:

Genel Kurul; Akademi Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Genel sekreteri, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çalışma Daireleri Başkanlarından oluşur. Ankara Barosu Başkanı ve divan üyeleri, Genel Kurulun doğal üyesidir.

 

Mevcut Genel Kurul üyeleri ile Akademi Yönetim Kurulu ve Çalışma Dairesi üyelerinden birinin istifası, vefatı veya Akademi üyeliğine son verilmesi hallerinde, Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, geçici olarak re'sen üye seçimi yapılır ve üye seçimleri ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun bilgisine sunulur.

 

Genel Kurul, üye tam sayısının üçte biri ile toplanır; katılanların oy çokluğu ile karar alır. Genel kurul üye sayısı toplantı yeter sayısının altına düşerse, Yönetim Kurulu tarafından, üyelik için Akademiye yazılı olarak başvuranlar arasından üye seçimi geçici olarak yapılır ve üye seçimleri Baro Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bu halde Baro Yönetim Kurulu tarafından üye seçiminin onaylanmasıyla yeni üyelerin üyeliği kesinleşir. Baro Yönetim Kurulu toplantısında üyeliği onaylanmayan geçici üyelerin, üyeliği düşer. Bu halde boş üyelikler için yeni bir üye seçimi yapılabilir.

 

(Değişiklik-Ankara Barosu Başkanlığının 04.10.2023 T. E-67627648-050.06.04-57681 sayılı kararı) Genel Kurul Olağan Toplantıları, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine 2023 yılından itibaren yılda bir kez Ocak ayı içinde yapılır. Ayrıca Yönetim Kurulu, gerek gördüğünde veya genel kurul üye tam sayısının en az l/3'ünün yazılı istemi üzerine Genel Kurulu, her zaman Olağanüstü Toplantıya çağırır.

 

Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarihi ve yeri, üyelere yazılı bildirim veya elektronik yöntemlerle duyurulur. Çağrı, olağan toplantılarda bir hafta; olağanüstü toplantılarda ise en az üç gün öncesinden yapılır. İlk toplantıda üye tamsayısının üçte biri sağlanamaz ise ikinci toplantı, üye tamsayısının dörtte birinin hazır bulunması ile gerçekleştirilir.

 

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Bilim ve Danışma Kurulu üyelerini, Genel Kurulun, önereceği isimler arasından seçer.

 

Genel Kurul, Yönetim Kurulunun kullanacağı yetkileri ve yapacağı faaliyetleri genel olarak belirler.

 

Genel Kurul, Ankara Barosu Yönetim Kurulu'na, Akademi Yönetmeliğinde değişiklikler teklif edebilir. Ankara Barosu Yönetim Kurulu'na, Akademi Yönetmeliği hükümlerinin değiştirilmesi teklifinde bulunulabilmesi için, Genel Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alınması zorunludur.

 

Genel Kurul toplantıları, Akademi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterinden oluşan Divan tarafından yönetilir.

 

Genel Kurul üyelerinin avukatlığa kabule engel durumlarının gerçekleşmesi veya sürekli devamsızlıkları sebebiyle, avukat olup olmadıklarına bakılmaksızın, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine veya res'en, genel kurul üye tamsayısının en az l/3'ünün kararıyla ilgili üyenin görevine son verilmesi hakkında karar verilmesi amacıyla Ankara Barosu Yönetim Kurulu'na sunulur. Üyenin, avukatlık veya akademisyenlik görevine tedbiren veya hükmen geçici engel oluşturan fiilleri gerçekleştirmesi durumunda, Genel Kurul, geçici olarak bu üyenin Genel Kurul'a katılmamasına karar verebilir. Bu konularda yargılamanın devam etmesi, işlem yapılmasına engel değildir. Ancak, beraat kararlarına uyulması zorunludur. Beraat dışındaki kararların takdiri, Genel Kurul'a aittir.

 

Üst üste iki kez veya iki yıllık faaliyet döneminde en az iki kez mazeretsiz olarak toplantılara katılmama hali, sürekli devamsızlık sayılır. Mazeretlerin, genel kurul öncesi, Akademi Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Bildirilen mazeretin geçerliliği, genel kurul tarafından takdir olunur.

 

Genel Kurulun Görevleri şunlardır:

 • 1)Eğitim programlarının hazırlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • 2)Avukatlık Yasası ve ilgili yasal düzenlemelerin hazırlanması, yenilenmesi ile Avukatlık sınavı üzerine çalışmalar yapılması,
 • 3)Sertifikalı eğitim programları için katılımcı ücretlerinin tespiti ile Ankara Barosu Yönetim Kurulunun onayına sunulması,
 • 4)Sertifika/katılım belgesi verilecek eğitimlerin, eğitimcilerinin, eğitim sürelerinin, eğitimcilerin ücret ve giderlerinin tespiti ile Ankara Barosu Yönetim Kurulunun onayına sunulması.

 

b)-Yönetim Kurulu:

Akademi Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Ankara Barosu Olağan Genel Kurulu sonucunda seçilen Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, göreve başladıktan en geç bir ay içerisinde, bir yıllığına atanır.

Yönetim Kurulu Akademinin çalışma ve faaliyetlerini, Genel Kurul adına yürütür. Çalışma Dairelerinin üyeleri ile ilgili teklifini Ankara Barosu Yönetim Kurulu'na sunar. Daireler ile Bilim ve Danışma Kurulunun görev dağılımını yapar; uyum içinde çalışmalarını sağlar.

 

Yönetim Kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı dışındaki üyeler arasındaki görev dağılımı, Yönetim Kurulu üyelerinin, kendi aralarında yapacağı seçimle belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri aynı dönemin Staj Kurulu Başkanıdır.

 

Yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin tamamı, Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlardan seçilir.

 

Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanının başkanlığında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; katılanların oy çokluğu ile karar alır. Ayda en az bir kez toplantı yapılması esastır. Toplantı çağrısı, yönetim kurulu başkanı tarafından elektronik posta, faks ve / veya sms ile yapılır.

 

Yönetim Kurulu başkanının, istifası, vefatı, Akademi üyeliğine son verilmesi hallerinde; yerine yenisi atanana kadar, Baro Sicili en yüksek üye, Başkanlık görevini vekaleten yürütür.

 

Yönetim kurulu toplantılarına üst üste en az üç kez bildirimsiz katılmama halinde; yönetim kurulu üyesinin üyeliğinin düşmesine karar vermek ve yeni yönetim kurulu üyesi atamak üzere, Ankara Barosu Yönetim Kuruluna derhal bilgi verilir.

 

Yönetim kurulu üye sayısı toplantı yeter sayısının altına düşerse, Ankara Barosu Yönetim Kurulu, on beş gün içinde eksik üyeliklere atama yapar.

 

Akademiyi, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Temsil yetkisinin nitelik ve sınırlarını, Yönetmelik ve Genel Kurul kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler.

 

Bilim ve Danışma Kurulunda görüşülecek konular, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Yönetim Kurulu; Akademi 'nin karar defterlerinin tutulmasından ve tasdiki ile düzeninden, Ankara Barosu Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

 

c)-Bilim ve Danışma Kurulu:

Genel Kurul'un önerisi üzerine, Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından atanacak yeterli sayıda üyeden oluşur; Akademinin bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirir. Gerektiğinde,  Bilim  ve Danışma  Kurulu  üyeleri  değiştirilebilir veya ihtiyaç doğrultusunda yeni üye atanabilir.

 

Bilim ve Danışma Kuruluna Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Toplantıları başkan veya başkanın toplantıda bulunmaması halinde başkan yardımcısı yönetir ve toplantı sonunda tutanak düzenlenir. Toplantı tutanakları, Başkan ve/veya yardımcısı tarafından imzalanır. Aykırı görüşler, görüş sahibi tarafından imzalanır. Başkan ve yardımcısının olmaması hallerinde, toplantıya katılan avukat üyeler, Türkiye Barolar Birliğisicil numaralarına göre, en kıdemliden başlayarak bu görevleri alırlar.

 

Bilim ve Danışma Kurulu, gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından da toplantıya çağrılır. Bilim ve Danışma Kurulu, Akademinin görev alanına giren konularla ilgili olarak gerektiğinde bilimsel çalışma ile yıllık eğitim programlarının bilimsel denetimini yapar ve çalışma yapılan konularla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir.

 

d)-Çalışma Daireleri:

Akademinin görev alanlarında faaliyet göstermek üzere; iş bu Yönetmeliğin uygulanması için çıkartılacak Yönerge ile belirlenecek sayıda ve konuda Çalışma Dairesi ile alt bölümleri kurulur. İşbu Yönerge, Akademi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Ankara Barosu Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bu Yönergedeki değişiklikler, Akademi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Ankara Barosu Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

 

Yönetim Kurulu, Bilim ve Danışma Kumlu'nun görüş ve önerilerini alarak, ihtiyaç duyulması halinde yeni Çalışma Daireleri kurulması için, Ankara Barosu Yönetim Kuruluna öneride bulunur. 

 

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde, mevcut daireler arasında iş bölümü yapmaya yetkilidir.

 

Çalışma Daireleri başkan ve üyeleri ile alt bölüm sorumluları, Akademi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere, Akademi Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kişiler arasından Ankara Barosu Yönetim Kurulunca atanır.

 

Daireler, çalışmalarını karar alma aşamasına geldiğinde, Yönetim Kuruluna sunarlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

MALİ HÜKÜMLER

Madde 10- Akademi için ayrılacak bütçe, her yıl Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bütçenin yetersiz kalması ya da ilave mali işlemler sebebi ile ek bütçeye ihtiyaç duyulması hallerinde, Akademi Yönetim Kurulu, Baro Yönetim Kurulu'ndan ek bütçe talep edebilir.

 

Akademide, eğitim ve diğer faaliyetler ile, borçlanma doğurmayan işlemlerden elde edilecek kaynaklar, Baro Yönetim Kumlu'nun onayı çerçevesinde, ayrılan bütçeye ilave edilebilir.

 

 

(Değişiklik-Ankara Barosu Başkanlığının 04.10.2023 T. E-67627648-050.06.04-57681 sayılı kararı) Sertifikalı eğitimler ıçın katılımcı ücretleri ve eğitmenlere, eğitim programı koordinatörlerine ödenecek ücretler ile benzeri nitelikteki ücretler, yıllık olarak her yıl Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenecek ve Ankara Barosu Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır. Bu ücretlerin arttırılması ya da azaltılması yetkisi, Yönetim Kurulunun tavsiyesi alınarak, Ankara Barosu Yönetim Kuruluna aittir.

 

(Değişiklik-Ankara Barosu Başkanlığının 04.10.2023 T. E-67627648-050.06.04-57681 sayılı kararı) AVSA sertifikalı eğitimlerinin duyurularının öne çıkarılması ve izlenebilirliğinin artırılması amacıyla AVSA web sayfası tasarımı ve sosyal medya yönetimini sağlayacak sözleşme metnini her yıl Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında hazırlayarak ve Ankara Barosu Yönetim Kurulunun onayına sunacaktır.

 

 

YÜRÜRLÜK

Madde 11-İş bu yönetmelik Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı 30.11.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

 

DENETİM - UYGULAMA

Madde 12-Bu yönetmeliğin uygulanmasını ve denetlenmesini Ankara Barosu Yönetim Kurulu yapar.

 

Madde 13-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, Ankara Barosu Yönetim Kumlu'nun 07.11.2018 tarih ve 5/39 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetmelik, yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

BU YÖNETMELİĞİN TELİF HAKKI, ANKARA BAROSU'NA AİTTİR.

 

AVSA EĞİTİM YÖNERGESİ

 

AVSA KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

 

AVSA KATILIMCI (online) AÇIK RIZA BEYAN FORMU